لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

کاوه فارغی

کاوه فارغی تولید با کیفیت UHD 4K و چرخه بر پایه IP فیض 15:30-17