لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

کوروش لطفعلیان

کوروش لطفعلیان تبیین ماموریت اداره کل ساختمان و تاسیسات در حوزه broad band فیض 13:30-15
ارائه رزومه فیلم