اولین جشنواره : فروردین 1379
مکان : مجتمع تفریحی فرهنگی زیبا کنار
دبیر : حبیب اله اکبری
شعار : همیاری ، نوآوری ، بهره وری
دومین جشنواره : آبان 1380
مکان : مجتمع آموزشی ، رفاهی گاجره
دبیر : سید جهانگیر آقازاده
شعار : تلاشهای پنهان
سومین جشنواره : مهر 1381
مکان : هتل پردیسان مشهد
دبیر : سید جهانگیر آقازاده
شعار : عزت حسینی ، اقتدار ملی ، ارتقاء فنی
چهارمین جشنواره : 10-8 مهر 1382
مکان : هتل پارس کرمان
دبیر : سعید مقیسه
شعار : بهبود مستمر خدمات فنی در پرتو : همیاری ، نوآوری ، بهره وری
پنجمین جشنواره :11 - 8 مهر 1383
مکان : مرکز همایشهای سازمان صداوسیما
دبیر : سعید مقیسه
شعار : بهبود مستمر کیفیت خدمات فنی ،استمرار همیاری ، نوآوری ، بهره وری
ششمین جشنواره : 17 – 14 آذر 1384
مکان : مجتمع تفریحی فرهنگی زیبا کنار
دبیر : سعید مقیسه
شعار : خودکفائی ، توسعه پایدار
هفتمین جشنواره : آبان 1385
مکان : مرکز همایشهای سازمان صداوسیما
دبیر : سعید مقیسه
شعار : رسانه ملی ، توسعه فناوری ، خوداتکایی
هشتمین جشنواره : 8 – 6 بهمن 1386
مکان : مرکز همایشهای سازمان صداوسیما
دبیر : محمد رضا اسماعیلی
شعار : بهبود عملکرد ، ارتقاء کیفیت ، استاندارد جهانی
نهمین جشنواره : آبان 1388
مکان : مجتمع تفریحی فرهنگی زیبا کنار
دبیر : محمد رضا اسماعیلی
شعار : فناوری نوین ، توسعه متوازن و استاندارد جهانی
دهمین جشنواره : 29 – 27 اردیبهشت 1390
مکان : مجتمع تفریحی فرهنگی زیبا کنار
دبیر : محمد رضا اسماعیلی
شعار : رسانه دیجیتال در خدمت فرهنگ کشور
یازدهمین اجلاس : 19 – 16 آبان 1391
مکان : مجتمع تفریحی فرهنگی زیبا کنار
دبیر : شاهرخ شاهرخی
شعار : تولید ملی ، توسعه رسانه ، اقتصاد مقاومتی
دوازدهمین اجلاس : 13 و 14 اردیبهشت 1393
مکان: مرکز همایشهای صدا و سیما
دبیر: مصطفی محمدی
شعار: فناوری رسانه , فناوری فرهنگ ساز , مدیریت جهادی
سیزدهمین اجلاس : دیماه 1395
مکان : مرکز همایشهای صدا و سیما
دبیر : محمد فهمی حشیانی
شعار : همگرایی رسانه ای، رسانه های ترکیبی
چهاردهمین اجلاس : آذرماه 1396
مکان : مرکز همایشهای صدا و سیما
دبیر : محمد فهمی حشیانی
شعار : رسانه ی هوشمند، رسانه ی آینده