اهداء احکام پانزدهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه
جلسه کمیته علمی و فناوری پانزدهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه
جلسه کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی پانزدهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه
جلسه گروه هماهنگی پانزدهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه