اهدا احکام پانزدهمین اجلاس سراسری
جلسه کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی
جلسه کمیته علمی و فناوری
جلسه کمیته هماهنگی با حضور مهندس فهمی