اختتاميه پانزدهمين اجلاس فنآوري رسانه برگزار شد
تجليل از برترين دستاوردهاي رسانه اي بومي در پانزدهمين اجلاس فناوري رسانه
از فرصت تحريم براي بالا بردن توان توليد داخلي استفاده كنيد
رئيس رسانه ملي در اختتاميه پانزدهمين اجلاس فناوري رسانه
رئيس رسانه ملي در حاشيه پانزدهمين اجلاس فنآوري رسانه دوازده طرح دانش...
با حضور رئيس رسانه ملي انجام شد رونمايي از دوازده طرح بومي صنعت رسانه